Pinterest Hidden Image

Trinka and Sam the  Day the Earth Shook

(Earthquake: Haitian Creole Version)

Resous gratis pou dezas devlope ansanm ak National Child Traumatic Stress Network

Haitian Creole Version

TrinkaandSam earthquake cre cover color scaledPin

Istwa sa a te fèt pou timoun ki te fè eksperyans yon gwo tranblemanntè.

Pataje istwa sa a ak lòt moun nan pataje lyen ki nan paj sa a jan nou ka mete ajou PDF la epi devlope nouvo resous yo. Telechaje PDF la vle di ou dakò swiv copyright ak Itilizasyon Gid yo.

Note: The story was translated by our partners. This webpage  was developed using Google translate. We apologize for any errors.

Remak: Istwa a te tradwi pa patnè nou yo. Paj entènèt sa a te devlope lè l sèvi avèk Google tradwi. Nou eskize nou pou nenpòt erè.

Nou rekonesan anvè ekip ki kreye vèsyon kreyòl ayisyen sa a!

Screen Shot 2021 03 31 at 10.38.07 PMPin

Lòt Vèsyon Istwa an Kreyòl Ayisyen

Vèsyon Siklòn