Pinterest Hidden Image

Trinka and Sam the Rainy Windy Day

(Hurricane Story: Vietnamese Version)

Tài nguyên thiên tai miễn phí được phát triển cùng với National Child Traumatic Stress Network

Phiên bản Bão Việt Nam

TrinkaandSam hurricane vie cover Color scaledPin

Được phát triển để giúp trẻ nhỏ và gia đình của chúng bắt đầu nói về những cảm giác và lo lắng mà chúng có thể có sau khi trải qua một cơn bão.

Chia sẻ câu chuyện này với những người khác bằng cách chia sẻ liên kết đến trang này vì chúng tôi có thể cập nhật PDF và phát triển các tài nguyên mới. Tải xuống PDF có nghĩa là bạn đồng ý tuân theo Bản quyền và Nguyên tắc Sử dụng.

Note: The story was translated by our partners. This webpage was developed using Google translate. We apologize for any errors.

Lưu ý: Truyện được dịch bởi các đối tác của chúng tôi. Trang web này được phát triển bằng Google dịch. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sai sót nào.

Các câu chuyện khác bằng tiếng Việt

T S BigVirus cover Color.2Pin
COVID-19
Once VietnamesePin
Available from Nhã Nam publishers
YouWerent VietnamesePin
Available from Nhã Nam publishers

Chúng tôi rất biết ơn nhóm đã tạo ra phiên bản ngôn ngữ này!

TrinkaandSam hurricane windowPin